سایت شهرداری لیلان طبق دستور 2180 تاریخ 98/07/03 وصورت جلسه انجام شده مسدود وتحویل نماینده شهرداری طبق قرار داد کردید...